Nie dla wszystkich wniosek o emeryturę z datą wsteczną

0
187

W czasie pandemii wiele osób pomimo tego, że już osiągnęło wiek emerytalny miało utrudnioną możliwość złożenia wniosku o wypłatę emerytury. To właśnie dla nich wprowadzono możliwość przyznania emerytury z datą wsteczną. Aby to było możliwe do wniosku należało dołączyć druk ERO.

Od dnia 16 maja 2022 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1027) został odwołany w Polsce stan epidemii wprowadzony wcześniej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Jednocześnie ogłoszony został stan zagrożenia epidemicznego, który jest aktualny do odwołania.

„Ponieważ stan zagrożenia epidemiologicznego obowiązuje nadal, nadal można druk ERO stosować składając do nas wniosek o przyznanie emerytury lub renty – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Jednak w przypadku osób, które wprawdzie mają już powszechny wiek emerytalny, ale nadal pracują nie ma to żadnego sensu” – dodaje.

Rzeczniczka wyjaśnia, że wniosek o emeryturę może złożyć każdy, ale nie wcześniej niż 30 dni przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. ZUS emeryturę obliczy i przyzna jednak nie rozpocznie jej wypłacania. Prawo do emerytury, bowiem, to nie to samo, co prawo do jej wypłaty. Można złożyć wniosek o przyznanie emerytury i dalej pracować. ZUS nam emeryturę naliczy i wyda decyzję o jej przyznaniu, ale nie dostaniemy wypłaty dopóki nie zostaną rozwiązane wszystkie umowy o pracę.

„To można zrobić w każdym momencie po skończeniu 60 lat w przypadku pań i 65 lat w przypadku panów i wcale nie trzeba do tego druku ERO, czyli „obliczania” emerytury wstecz – wyjaśnia Kowalska-Matis. – W momencie faktycznego zakończenia aktywności zawodowej i złożenia wniosku emerytalnego ZUS obliczy kwotę emerytury uwzględniając wszelkie waloryzacje” – dodaje.

Według rzeczniczki, nie ma znaczenia czy kwota emerytury została naliczona wcześniej czy dopiero w momencie przejścia na emeryturę gdyż kwota wcześniej wyliczonej emerytury jest zawsze ponownie przeliczana w momencie dostarczenia do ZUS świadectw pracy i wniosku o podjęcie wypłaty świadczenia.

„Uzyskanie „statusu” emeryta i dalsza praca daje nam tylko to, że dostajemy legitymację emerytalną i możemy korzystać np. z przysługujących seniorom zniżek. Do tego, jeszcze raz podkreślam – nie jest potrzebny druk ERO” – mówi Iwona Kowalska-Matis.

Rzeczniczka wyjaśnia, że rozwiązanie stosunków pracy i dostarczenie do ZUS świadectw pracy nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą i zatrudnionych na podstawie innych umów niż umowa o pracę. W przypadku tych osób dołączenie druku ERO może spowodować naliczenie wypłaty z datą wsteczną.

Od razu wyjaśniam, że wypełniając wniosek nie można wskazywać konkretnego terminu, od którego ma zostać przyznana lub przeliczona emerytura, ZUS po złożeniu wniosku ERO – przyzna lubprzeliczy emeryturę dopiero od dnia istnienia prawa do świadczenia, ale nie wcześniej niż od 1 marca 2020r – przestrzega Kowalska-Matis.  – Ustawa nie pozwala na dowolne wybieranie terminu, dlatego należy korzystać z gotowych formularzy ZUS żeby uniknąć błędu” – wyjaśnia rzeczniczka.

Kowalska-Matis zachęca także do dokładnego przeczytania informacji znajdujących się pod wnioskiem ERO – szczególnie punktu 3, w którym znajduje się wyjaśnienie dotyczące możliwejróżnicy w obliczonej wysokość już wypłacanego świadczenia a co za tym idzie może zaistnieć konieczność zwrotu nadpłaconych przez ZUS kwot. Dodaje także, że oświadczenie ERO można wycofać tylko do dnia uprawomocnienia się wydanej przez ZUS decyzji.

Pkt.3 Jeżeli złożysz wniosek o przyznanie lub przeliczenie świadczenia za okres wsteczny, składniki obliczenia świadczenia mogą być inne niż te, które zostały przyjęte do obliczenia świadczenia w ostatniej decyzji, np. kwota zwaloryzowanych składek i kapitału początkowego zapisana na Twoim koncie może być niższa, a średnie dalsze trwanie życia może być dłuższe. Może to skutkować ustaleniem świadczenia w kwocie niższej, w porównaniu do kwoty ustalonej poprzednią decyzją. Różnica w wysokości świadczenia wypłaconego na podstawie poprzedniej decyzji, a świadczeniem obliczonym zgodnie z wnioskiem i przyznanym od wcześniejszej daty, stanowi nienależne świadczenie. W takiej sytuacji musisz liczyć się z koniecznością zwrotu nadpłaconej kwoty świadczenia.

Dla kogo druk ERO?

Osobom, które w okresie 30 dni po ustaniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii związanych z COVID-19 zgłoszą wniosek o ustalenie lub ponowne ustalenie wysokości świadczenia, na ich żądanie wyrażone w formie oświadczenia, ustalenia albo ponownego ustalenia tej wysokości dokonuje się od dnia, w którym zostały spełnione warunki, nie wcześniej niż od dnia 1 marca 2020 r.  

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz.374, 567 i 568) nie przewiduje możliwości wskazywania daty, od której osoba uprawniona mogłaby żądać ustalenia lub ponownego ustalenia wysokości świadczenia.

Wniosek jest dostępny do pobrania tutaj: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/przyznanie-renty/-/asset_publisher/aH5qpNyJeOnb/content/oswiadczenie-ero