Skip to content
Pokaż menu

Program KAWKA oczyści miasto?

Miasto Jelenia Góra prosi wszystkich zainteresowanych chcących ograniczyć niską emisję zmieniając system ogrzewania do złożenia wstępnej deklaracji dotyczącej wyrażenia chęci likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił I nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu  priorytetowego  „KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.
 
Głównym celem programu jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie pyłów PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu zagrażających zdrowiu i życiu ludzi w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń i dla których opracowane zostały programy ochrony powietrza, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.
W programie duży nacisk kładzie się na: likwidację lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła. 
W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej.
Miasto Jelenia Góra w ramach ogłoszonego I naboru do programu KAWKA złożyło wniosek pn.: Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra – etap I”, którego efektem będzie: likwidacja 95 palenisk indywidualnych opalanych paliwem stałym, Wykonanie wewnętrznej instalacji grzewczej c.o. i c.w.u., podłączenie istniejących 48 budynków (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem budynków do sieci miejskiej, w tym również wykonanie termomodernizacji 41 budynków wielorodzinnych.
W kolejnym tj. II naborze, który ma być ogłoszony na początku 2014 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Miasto Jelenia Góra złoży drugi wniosek, w którym uwzględnione zostaną wstępne deklaracje złożone w Urzędzie Miasta Jelenia Góra. 
Wstępną deklarację należy złożyć w terminie do dnia 15 marca 2014 r. w Urzędzie Miasta Jelenia Góra:
ul. Sudecka 29 – Informacja;
ul. Sudecka 29 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pokój 53;
ul. Ptasia 6a - Centrum Obsługi Klienta – parter;
Plac Ratuszowy 58 – Kancelaria Ogólna pokój 14;
lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra.
Wzór deklaracji można pobrać w Urzędzie Miasta Jelenia Góra Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Sudecka 29, pokój nr 53 ( II piętro nad kasą).
 
 
 
dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus